Sähköinen taloushallinto

 • Seurassa on käytössä sähköinen taloushallinto. Joukkueilla ei ole omia pankkitilejä, vaan seurassa on siirrytty ns. yhden tilin malliin. Joukkueiden ja emoseuran taloutta seurataan kustannuspaikkakohtaisella raportoinnilla. Taloushallintojärjestelmänä käytetään Netvisor-ohjelmaa ja tilitoimisto yhteistyökumppanina toimii Rantalainen.

Pankkitilin käyttöoikeudet

 • Pankkitilin käyttöoikeudet myöntää seuran hallitus. Päätöksestä toimitetaan hallituksen kokouksen pöytäkirjan ote pankkiin.

Seuran varainhankinta

 • Seura hankkii varoja mm. jäsen- ja toimintamaksuin, kausimaksuin järjestämällä toimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille (luistelu- ja kiekkokoulu, harrastekiekko, iltapäiväjäätoiminta, leirit) sekä mainostuloilla (mainos- ja yhteistyösopimukset), avustuksilla sekä järjestämillään talkoilla.
 • Jäsen- ja toimintamaksu koskee jokaista pelaajaa, joka seurassa pelaa. Jäsenmaksun ja toimintamaksun suuruuden määrittelee ja hyväksyy seuran vuosikokous keväällä. Toimintamaksusta vapautettuja voivat olla esimerkiksi veteraanijoukkue, joka ei tarvitse enää siinä määrin seuran palveluita, että maksu olisi aiheellinen.
 • Seura voi asettaa joukkueille velvoitteita esim. arpojen myynnissä tms. talkoissa ja varainhankinnassa.
 • Joukkueiden tulee sitoutua hoitamaan seuran niille asettamat velvoitteet.

Yksittäisen joukkueen varainhankinta

 • Joukkueen (=seuran) taloudenhoidossa tulee noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja ja asetuksia, sekä seuran antamia ohjeita ja määräyksiä.
 • Jokainen EVU:n joukkue tekee kullekin toimintakaudelle talousarvion eli budjetin annettujen ohjeiden mukaan. Talousarvion hyväksyy joukkueen vanhempainkokous.
 • Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Joukkueen toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästössä rahaa, jolla vaje voidaan kattaa.
 • Joukkueen varojen käyttöä valvovat joukkueenjohtaja ja joukkueen talousvastaava. Lisäksi EVU:n toiminnanjohtaja valvoo joukkueen taloudellista tilaa kuukausittain.
 • Mikäli pelaaja on jättänyt toimintamaksun maksamatta, tulee joukkueenjohtajan ilmoittaa siitä pelaajalle/pelaajan vanhemmalle. Mikäli pelaajalla on maksamatta kahden kuukauden toimintamaksut, tulee joukkueenjohtajan evätä ko. pelaajan osallistumisen joukkueen toimintaan kunnes velka joukkueelle on kokonaisuudessaan maksettu tai tehdä kirjallinen maksusuunnitelma koko kauden maksujen osalta. Maksusuunnitelmassa on oltava pelaajan huoltajan ja joukkueenjohtajan allekirjoitukset, yksi kopio sopimuksesta toimitetaan seuran toimistoon.
 • Vanhempainkokous määrittelee tavan, jolla talkootyötä seurataan. Joukkueen tulee pyrkiä auttamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevaa perhettä niin, ettei lapsen tarvitsisi lopettaa jääkiekon harrastamista seurassa. Käytännössä tämä tarkoittaa riittäviä mahdollisuuksia talkootyöhön, jotta kulut saadaan peitettyä.

Talkootyö

 • Talkootöillä tarkoitetaan sellaista työtä, jolla joukkue rahoittaa toimintaansa ja johon osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Kun joukkue sopii talkoista, on kaikilta joukkueen pelaajien vanhemmilta kysyttävä osallistumisesta talkoisiin. Kenenkään ei ole pakko osallistua talkoisiin. Talkoisiin osallistumattomat vanhemmat eivätkä heidän lapsensa saa joutua eriarvoiseen asemaan siitä syystä, että eivät osallistu talkoisiin.
 • Joukkueen ja seuran järjestämät turnaukset ja turnausjärjestelyt eivät ole ns. talkootöitä, vaan ovat joukkueen ja seuran normaalia toimintaa, johon kaikkien tulee osallistua, jotta ne saadaan järjestettyä. Näihin voi joukkue sopia sanktioita, tai velvoittaa hankkimaan sijaisen.
 • Lisäksi joukkueiden tulisi sopia sanktioista sellaisten tapausten varalle, jossa laiminlyödään toimitsijavuoro tms. joukkueen tapahtuma, jonka katsotaan olevan joukkueen normaalia toimintaa.

Tuotteiden myynti

 • Tuotteiden myyntiin (esim. kalenterit, makeiset, asusteet) on joukkueella oltava hallituksen lupa.
 • Seuran toiminnanjohtaja myöntää logon käyttöoikeuden hallituksen valtuuttamana.

Seuran ja joukkueen hankinnat

 • Seuran nimiin voi varuste- yms. hankintoja tehdä vain etukäteen tehdyllä hallituksen päätöksellä. Mikäli joukkueiden toimihenkilöt tilaavat tavaraa laskuun, he (tai joukkue) vastaavat siitä henkilökohtaisesti. Jokaisen joukkueelle tulevan laskun tai maksun oikeellisuuden tarkastavat joukkueenjohtaja ja joukkueen talousvastaava.
 • Seura hankkii maalivahdinvarusteet U8-U10 -joukkueille. Seura perii kausittaista vuokraa joukkueilta maalivahdinvarusteiden käytöstä. Vuokran suuruuden määrittelee hallitus.
 • EVU logon käyttäminen asusteissa tai muissa tuotteissa edellyttää seuran hallituksen hyväksyntää.

Joukkueen rahat ja omaisuus

 • Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on maksettu tilille, kerätty tai hankittu eri menetelmillä, ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä.
 • Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja tai luovuttaa seuran omaisuutta yksityishenkilölle. Loppuvan joukkueen kaikki varat ja omaisuus jäävät seuralle.
 • Mahdollisesti liikaa peritty toimintamaksu voidaan palauttaa tasasummana pelaajille/vanhemmille, kun hallitus on hyväksynyt joukkueen asiasta tekemän kirjallisen esityksen.

Taloudelliset asiat pelaajan siirtyessä seuran joukkueesta toiseen

 • Pelaajan siirtyessä seuran sisällä toiseen joukkueeseen, kaikki ko. päivämäärään mennessä erääntyneet maksut on oltava suoritettuna vanhalle joukkueelle. Pelaajan mukana ei siirry vanhaan joukkueeseen maksettua rahaa, joukkueen varusteita tai joukkueen muuta omaisuutta. Pelaajan jyvitetty osuus talkoo- tai muuten kerätystä rahasta siirtyy hänen mukanaan uuteen joukkueeseen.
  • Esimerkki 1. Pelaaja siirtyy seuran sisällä joukkueesta toiseen ennen kausijulkaisun tms. ilmestymistä. Vanhemmat ovat hankkineet 500 euron edestä tuki-ilmoituksia. Ilmoitustulot tulevat uuden joukkueen hyväksi. Mikäli siirtyminen tapahtuu kausijulkaisun ilmestymisen jälkeen, ilmoitustulot jäävät vanhalle joukkueelle.
  • Esimerkki 2. Vanhemmat ovat maksaneet koko kausimaksun kauden alussa elokuussa joukkueen tilille. Pelaaja siirtyy tammikuussa toiseen seuran joukkueeseen, jolloin kausimaksusta osa on käytetty. Seura arvioi summan ja käyttämätön osa siirretään uuden joukkueen tilille.

Joukkueen jakautuminen

 • Pelaajan jyvitetty osuus talkoo- tai muuten kerätystä rahasta siirtyy hänen mukanaan uuteen joukkueeseen.

Pelaamisen lopettaminen seurassa

 • Pelaaja saa siirtopaperit pyydettäessä Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä määritellyn vapaan siirtoajan puitteissa.
 • Siirtopapereiden saamiseksi pelaajan kaikki ko. päivämäärään erääntyneet maksut on oltava suoritettuna seuralle. Myös kaikki seuralta saamansa varusteet pelaajan tulee palauttaa ennen seurasiirtoa. Siirron tekee seuran siihen valtuuttama henkilö varmistuttuaan, että ao. pelaajan kaikki velvoitteet on hoidettu. Kaikki pelaajan maksamat rahat, talkoilla tehdyt tulot, ilmoitustulot ym. jäävät joukkueen tai seuran tilille.
 • Mikäli pelaajasiirtoa haetaan vapaan siirtoajan ulkopuolella, siirtopaperit myönnetään.
 • Kaikki ko. päivämäärään mennessä erääntyneet maksut on oltava suoritettuna sekä lisäksi kuluvan kuukauden ja kolmen seuraavan kuukauden maksut.
 • Jos siirron syy kesken kauden on muutto toiselle paikkakunnalle, seurojen välinen yhteistyö tai muu vastaava syy, maksuvelvoite on sama kuin jos siirto olisi pyydetty vapaan siirtoajan puitteissa.
 • Seuran yhteyshenkilö siirtoasioissa on urheilutoimenjohtaja

Kysymykset ja valitukset

Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja, muu toimihenkilö tai yksittäisen pelaajan vanhemmat kysyvät neuvoa talouteen liittyvissä asioissa seuran puheenjohtajalta, toiminnanjohtajalta ja hallituksen jäseniltä. Talouteen liittyvissä asioissa ongelmanratkaisuryhmänä toimii ko. joukkueen joukkueenjohtaja, seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Seuran hallituksella on lopullinen päätösvalta epäselvissä talousasioissa.